Grupo G80-G83

Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas